الف- مراجع بخش معماری ایران:
۱- مجموعه کتاب های گنجنامه های معماری:
    گنجنامه ها، بناهای مذهبی تهران، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، بناهای بازار، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، کاروانسراها، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، خانه های اصفهان، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، حمام ها، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، خانه های کاشان، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، مساجد، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، مدارس، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، امامزاده ها و مقابر، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
    گنجنامه ها، خانه های یزد، مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
۲- کتاب سبک شناسی معماری ایرانی- دکتر محمد کریم پیرنیا- تدوین: دکتر غلامحسین معماریان- نشر سروش دانش- تهران- ۱۳۹۲
۳- کتاب معماری معاصر ایران- امیر بانی مسعود- نشر هنر معماری قرن-تهران ۱۳۹۰
۴- کتاب معماری و تزیینات اسلامی-  درک هیل- اولگ گرابر- ترجمه: مهرداد وحدتی دانشمند- انتشارات علمی و فرهنگی- تهران- ۱۳۸۶

ب- مراجع بخش معماری جهان:
۱- کتاب شاهکاری های معماری مسکونی جهان در قرن بیستم- کالین دیویس- ترجمه: امین لوافا- موسسه فرهنگی سروش دانش- تهران-۱۳۸۷
۲- کتاب شاهکاری های معماری خانه های شهری جهان (آپارتمان ها- مجتمع ها) در قرن بیستم- هیلاری فرنچ- ترجمه: امین لوافا- موسسه فرهنگی سروش دانش- تهران- ۱۳۸۹
۳- مجموعه کتب عملکردهای معماری- ترجمه و تالیف: نیما طالبیان- مهدی آتشی- سیما نبی زاده- انتشارات کتابکده کسری- مشهد (کتابکده تخصصی، هنر، معماری و شهرسازی کسری)
    کتاب دوم- هتل
    کتاب سوم-مجتمع اقامتی
    کتاب پنجم-مجتمع فرهنگی
    کتاب ششم- موزه
    کتاب هفتم- کتابخانه
    کتاب هشتم- مجتمع تجاری
۴- وب سایت archdaily