"مسکن"، محل سکونت، فضای زندگی خصوصی و در زبان محاوره ی روزمره خانه است. اما بار معنایی خاص این اصطلاح با "خانه ی شخصی" متفاوت است که بر اساس اراده و تمایلات صاحب آن شکل گرفته است. مسکن بحث گسترده تری است که با اقتصاد، سیاست و فناوری، ارتباطی مستقیم دارد. در طراحی مسکن عوامل زیادی دخیل هستند که راه را بر خلاقیت و احساسات می بندند.

متنی که پیش روی شماست از بین نوشته های یکی از شاخص ترین محققان تاریخ معماری ایران، استاد کریم پیرنیا انتخاب شده است، استادی که کوشید با بهره گیری از دیدگاه ها و زبان جدید، معماری گذشته ایران را بررسی و درباره آن اظهار نظر نماید. فردی که افتخار شاگردی بسیاری از معماران سنتی ایرانی را داشته و از نخستین دانشجویان دانشکده جدید هنرهای زیبای تهران بوده است.

اقامت در"مجتمع اقامتی خاص"، گرچه می تواند همراه با نوعی اجبار به نظر برسد اما معماری نوین توانسته است با خلق کیفیات فضایی متفاوت، تعریف جدیدی از زندگی در مسکن دسته جمعی ارائه دهد.

از عهد باستان تا کنون کتابخانه ها به عنوان نمادها و شاخصه های رشد فرهنگی و علمی اقوام و کشورها محسوب شده اند و این امر در ایران زمین نیز همواره مورد توجه حاکمان، دانشمندان و عموم مردم بوده است.

انسان با بینشی جدید به جهان، دنیای مدرن را خلق کرد. دنیایی که بر پایه انسان مداری است. این تفکر از زمانی آغاز شد که انسان مبنای تمام ارزش ها شد و عقل بشر به عنوان تنها جواب گوی نیاز او و تنها ملاک سنجش درستی یا نادرستی قرار گرفت. این نگاه درست در مقابل نگاه سنتی قرار گرفت. در نگاه سنتی مبنا و ملاک همه چیز خداست و همه چیز با توجه به وجود او معنی می شود.

بسیاری از منتقدین بر این باور اند که امروزه موزه ها نمادها و شاخصه های جریان های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنر معماری دارند؛ نقشی که در سال های نخست قرن بیستم بر عهده آسمانخراش ها بود.

واژه خانه که امروز مصطلح است، درگذشته به اتاق، اطلاق می شده است. اتاق خصوصی را وستاخ یا گستاخ یا وثاق می نامیدند. از واژه سرا، به جای کلمه خانه در معنای امروزی آن استفاده می شده است. درجنوب ایران اصطلاح خانه سرا، به معنای سرایی با اتاق است.

خانه  همواره در طول تاریخ به عنوان فضای حد فاصل میان فرد و جامعه انگاشته می شده و نقطه عزیمتی برای تحرک اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فضایی انسانی بوده است. این جمله ای است که گاستون بشلار در مورد معماری خانه خیال مطرح کرد.