مبانی زيبايی شناسی عکس و نقش خطوط در ترکیب بندی

نوشته شده توسط فاطمه دژمان

اگر خوب به تصاوير و عکسها نگاه کنيم، میبينيم که میتوانيم آنها را به اجزاءکوچکتر (عناصر بصری) تجزيه کنيم، به عنوان مثال: نقطه، خط، سطح، تاريک و روشن، بافت، رنگ و… به عبارت ديگر همه تصاوير از اين عناصر اصلی تشکيل شده اند، پس بايد آنها را خوب بشناسيم و برای تهيه عکسهای بهتر از آنها استفاده کنيم.

هر اثر هنری دارای دو بخش است: فرم و محتوا
- فرم همان چيزی است که به وسيله حواس ما قابل دريافت است. يک قطعه موسيقی را با گوش می شنويم، نقاشی و عکس را با چشم می بينيم و مجسمه رامی توانيم هم ببينيم و هم لمس کنيم.
- اما محتوا، درون مايه يک اثر هنری است، محتوا، انديشه و پيامی است که در اثر وجود دارد. شکل يا فرم يک اثر هنری بايد دارای ويژگی هايی باشد که بتواند محتوا و مفهوم اثر را به مخاطب منتقل کند و بدون رعايت آنها ممکن است اثر خلق شده رابطه مناسبی با مخاطب برقرار نکرده و پيام اثر منتقل نشود.

خط ها، معمولاً از ديگر عناصر بصری ارزش بيشتری دارند و در محل برخورد و حد فاصل تاريک روشن و يا رنگهای متضاد يا رنگهايی که تفاوت چشمگيری دارند، خطوط واضحی ديده می شود و تصاوير، موجوديت خود را مديون آشکارترين خطوطی هستند که گاهی با طول، زمانی با قدرت و قوت و گاهی با تعداد خود به مؤثرترين شکل در ترکيب بندی آنها شرکت می کنند و خط های کوتاه، محو، کمرنگ، نمی توانند سبب جلب توجه شوند.
- خطوط صاف افقی: معمولا این خطوط به صورتی که در تصاویر افقی و در امتداد طول تصویر قرار بگیرند نشانگر آرامش و ثبات هستند. این خطوط می توانند دارای مرز قاطع یا مرز تدریجی باشند. اگر تصويری دارای چندين خط افقی باشد، آرامش، سنگينی و يکنواختی احساس می شود. و هنگامی که اين خطوط در قسمت بالای تصوير جمع شده باشد، سنگينی فوق العاده ای به آن خواهد بخشيد.
- خطوط صاف عمودی: اساسا این نوع خطوط بیانگر ارتفاع و بلندی و در مواردی بیانگر سد و ستون بوده و در مجموع نماد قدرت، استحکام، صلابت و استواری است.
- خطوط منحنی: معمولا این خطوط نیز به واسطه ی نرمی ذاتی حرکت خود حس بدی را منتقل نمی کنند و بیانگر نرمی و لطافت اند. اما هرگز آن سکونی که در خطوط صاف افقی دیده می شود در آن ها دیده نمی شود.
- خطوط شکسته: خطوطی هستند که در نقطه تغییر جهت دارای زاویه شکسته باشند. این خطوط معمولا بیانگر نوعی سختی و زبری هستند. (لبه اره را به یاد بیاورید)

در ادامه اين درس به ساختار بصری عکس؛ همراه با تصاوير عکسهای مرتبط اشاره می کنيم.

مبانی زيبايی شناسی عکس و نقش خطوط در ترکیب بندی

در اینجا راهب در یک سوم سمت چپ تصویر ترکیب بندی و از ستون های سمت راست برای اضافه کردن عمق به عکس استفاده شده است. خطوط در امتداد مسیر به سمت راست یک خط هدایتگر به سمت راهب اضافه می کنند. یک ترکیب بندی بسیار ساده اما قوی که با یک لنز واید ایجاد شده است.

مبانی زيبايی شناسی عکس و نقش خطوط در ترکیب بندی

این عکس طوری ترکیب بندی شده که تور ماهیگیری خطوط مورب را به سمت داخل به طرف ماهیگیر بکشد.

مبانی زيبايی شناسی عکس و نقش خطوط در ترکیب بندی

در این عکس تمرکز بر راهبان تازه کار است، اما از پرتوهای خورشیدی  به عنوان منبع جهت گیری و از دیوار سمت چپ برای کشیدن یک خط به سمت آنها استفاده شده که تمرکزمان به سمت پایین به کتاب های آنها کشیده می شود.

مشاهده 1486 مرتبه
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید